El Canal 33 s'endinsa en els secrets més obscurs de "Sa Fosca"

Diari de Balears.DbB. Palma. 2003.

safosca 

Els secrets de sa Fosca quedaran al descobert el pròxim dia 24 de juliol. El programa Temps d'a-ventura del Canal 33 celebrarà el 38é aniver-sari de la primera dava-llada a aquesta cova subterrània amb l'emissió d'un programa de televi-sió que ja s'ha enregis-trat.

Televisió de Catalu-nya ha baixat, per tant, a les entranyes de sa Fosca per captar-ne imatges, ja que és un dels tresors més ocults de la serra de Tramuntana.

Participaren en l'ex-pedició Bernardí Morey, d'Esporles, Llátzer Méndez, i Joan Cerdá del grup excursionista Cabrit de Felanitx, que protagonitzaren el des-cens del torrent; acom-panyats pel camera Nico, pel realitzador Xavi Casillanis i pel periodista Josep Maria Puig Lobato.

Bernardí Morey, Maties Oliver i Tomás Suárez foren els primers que recorregueren sa Fosca, els dies 24 i 25 de juliol de l'any 1965. En aquest reportatge Ber-nardí, de 58 anys, explicarà l'experiència obtin-guda en la primera exploració i davallada del torrent i, també, una sèrie de reflexions sobre sa Fosca d'abans i sa Fosca d'ara.